Солідарність з громадянським суспільством Грузії у боротьбі за Гідність, свободу та демократию

Дім прав людини «Крим» та Освітній дім прав людини – Чернігів висловлюють солідарність з народом Грузії, який зараз бореться за свою свободу та демократичне майбутнє.

Парламент Грузії прийняв в першому читанні ганебний законопроект про «іноагентів».

В середині лютого партія «Сила людей», члени коаліції більшості в грузинському парламенті, представила цей законопроект до парламенту країни. Він передбачає, що ЗМІ та організації громадянського суспільства, які отримують понад 20% свого фінансування від іноземних організацій, мають зареєструватися як «агенти іноземного впливу», інакше їм загрожуватиме штраф. Юридичні або фізичні особи, яких буде визначено «іноагентами», будуть зобов’язані подавати щорічні декларації. Міністерство юстиції Грузії отримає право здійснювати «перевірки» таких осіб.

Така законодавча ініціатива не є унікальною — подібна практика існує в Росії та Угорщині. Вона спрямована на свідоме клеймування організацій громадянського суспільства як іноземних агентів або агентів іноземного впливу. Основна мета: принизити саму роль і природу незалежного громадянського суспільства, зобразити громадянське суспільство та ЗМІ як такі, що діють всупереч національним інтересам, та врешті-решт — обмежити здатність громадянського суспільства діяти вільно та висловлювати незгодні чи протилежні погляди правлячій еліті. Крім того, такий закон призводить до порушень права на свободу асоціацій та демократичного розвитку суспільства та держави.

Незалежне громадянське суспільство відіграє визначальну роль у розвитку будь-якої країни, зокрема у розвитку Грузії.

Громадські та правозахисні організації надають право голосу вразливим верствам населення, допомагають урядам у дотриманні їх міжнародних зобов’язань у галузі прав людини тощо.

Ми солідарні з нашими друзями з Дому прав людини «Тбілісі», які завжди підтримують нас і народ України. Ми солідарні з громадськими, медійними правозахисними організаціями Грузії, з грузинським народом у його боротьбі за свободу, гідність та майбутнє, вільне від утисків з боку влади.

Освітній Дім прав людини - Чернігів
Дім прав людини  «Крим»

Solidarity with Civil Society in Georgia in Fight for Dignity, Freedom, and Democracy

Human Rights House “Crimea” and Educational Human Rights House – Chernihiv are expressing solidarity with the people of Georgia now fighting for their freedom and democratic future.

The Parliament of Georgia has adopted the shameful bill on “foreign agents” in the first reading.

In mid-February, the People’s Power movement MPs who are members of the majority coalition in the Georgian parliament, submitted this bill to the country’s parliament. Under the bill, mass media and civil society organizations if they receive more than 20% of their annual budget from “foreign institutions” shall register as “agents of foreign influence” otherwise they may be fined. Legal entities or individuals registered as ‘”foreign agents” shall submit annual declarations, and the Ministry of Justice will be empowered to ‘inspect’ such entities/ persons.

Such a legislative initiative is not unique – the same practice is in place in Russia and Hungary. It is aimed at deliberately branding civil society organizations as foreign agents or agents of foreign influence. The main purpose is to denigrate the very role and nature of independent civil society, present the civil society and the media as acting against the national interests, and ultimately limit the civil society capacity to act freely and express views dissenting or opposing to the ruling elite. In addition, such a law would cause violations of the right to freedom of association and democratic development of society and the state.

Independent civil society plays a decisive role in the development of any country, including surely Georgia.

Non-governmental and human rights organizations help the vulnerable social strata be heard, support governments in complying with their international obligations in the field of human rights, etc.

We stand in solidarity with our friends from the House of Human Rights TBILISI, who always support us and the people of Ukraine. We stand in solidarity with civil society, media, human rights organizations of Georgia, with the Georgian nation in their struggle for Freedom, Dignity and Future free from oppression by the authorities.

Educational Human Rights House - Chernihiv
Human Rights House “Crimea”